Byte av försäkringsbolag

Hej alla!

I och med att vår försäkring hos Vardia/Gjensidige förföll i april och de inte längre försäkrar fastigheter som vår har vi nu tecknat en ny försäkring hos Nordeuropa. Försäkringen är på många sätt lik den tidigare hos Vardia, men med en stor skillnad; de erbjuder inte bostadsrättstillägg, varför varje enskild medlem själv måste teckna en sådan. Bostadsrättstillägget erbjuder skydd av den typ av egendom som du som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för (till exempel golv, kök, badrum och annan fast inredning). Se därför över om du har ett bostadsrättstillägg via din hemförsäkring- och om du saknar en sådan, teckna en snarast möjligt. Läs mer hur du anmäler skada hos Norderupa här.

Status parkeringsgarage och parkeringsytor

Frågan om parkeringsgaragen har länge varit en snårig fråga för föreningen, men även kommunen/Värmdöbostäder. Här kommer en kort historik kring garagen och ytorna som omger dem.

Historik:

Stena fastigheter styckade innan 2002 upp hela fastigheten (samtliga huskroppar) i 20 så kallade objeksfastigheter inför en försäljning då de trodde de skulle sig kunna sälja till högre pris genom detta beslut. I samband med detta bildades en gemensamhetsanläggning för hantering av alla gemensamma ytor (dessa finns idag väl dokumenterade). I och med detta bildades även en samfällighetsförening som skulle äga själva förvaltningen av gemensamhetsanläggningen och 2002 sålde sedan Stena hela fastigheten till Nybergs måleri AB och den styrelse som satt i samfällighetsföreningen vid försäljningen satt kvar även efter Nyberg måleris förvärv. När sedan Nybergs sålde utgjorde fortfarande samma styrelsemedlemmar styrelsen i föreningen (vilket givetvis inte är riktigt hanterat). Eftersom Stena idag inte har några förpliktelser eller engagemang i fastigheten (Nybergs måleri är ju också helt ute ur bilden) ska vår förening överta ansvaret i samfällighetsföreningen i syfte att tillse att de stadgar som finns i föreningen tillses. Gemensamhetsanläggningarnas ytor (det finns två stycken; en som omfattar parkeringsgarage och en som omfattar soprum) och hur de nyttjas regleras i stadgarna.

Nuläge garage/parkeringsplatser:

Sammanfattningsvis äger alltså Värmdöbostäder marken- och även vissa fastigheter- som nyttjas av vår gemensamhetsanläggning, samt all kringliggande mark. De sitter för närvarande med i styrelsen eftersom de äger marken. Vi är fria att välja om värmdö bostäder ska ingå i styrelsen framöver. De har dock en önskan om att ingå i den. Deras intention är att, på sin yta, anlägga nya parkeringsplatser för uthyrning till sina medlemmar och om vi vill skulle vi kunna samordna en insats med dem då vi samtidigt anlägger parkeringsplatser för vår förening. Ytorna gränsar till varandra och det finns så klart en logik i att göra på detta sätt. Klart står hur som helst att VB kommer att ansöka om rivning av samtliga garage då de utgör en fara för både människor och materiella egendomar. Enligt stadgarna i samfällighetsföreningen står att ägaren (vi i nuläget) skall förfoga över totalt 15 parkeringsplatser, och för att VB ska kunna uppfylla detta gentemot oss behöver de riva soprummet som idag står på yta som ingår i gemensamhetsanläggning. Byggnaden tillhör dock oss, så här väljer vi om VB ska riva eller inte, beslutet är helt upp till oss.

Nuläge byggnader/objekt på mark som ägs av VB:

Det har också kommit fram att ett antal byggnationer runt huskropparna står på VB:s mark och VB har beordrat rivning av dessa. Här ingår bland annat bodar, egna markarbeten och bilväg/egen parkering. Det finns, enligt VB, inga dokument som styrker att det någonsin funnits något avtal för nyttjanderätt av mark i något av fallen. De har också tidigare övervägt att lägga blockerande stenar på vägen som går fram till tandläkarmottagningen, men aldrig gjort verklighet av det, förrän nu. Styrelsen ämnar att träffa ett så kallat underhållsavtal med kommunen som möjliggör för våra medlemmar att fortsätta skötsel av ytor/objekt som i dagsläget ligger på Värmdöbostäders mark, och vi utreder nu vad det handlar om för överträdelser.

Vi för också samtal med en fastighetsjurist som kan komma att anlitas för vissa delar av det arbete vi står inför.

 

Status rustarbete vattenledningar/stammar

Som ni säkert känner till har föreningen med olika styrelser under en längre tid drivit flertalet projekt för åtgärder på våra vattenledningar och stammar, där det senaste stora ingreppet var en asbestsanering. Asbestsaneringen är klar, men som ni vet var den bara första steget i arbetet att se över våra rör och avlopp.

Vi planerar att komma igång dessa arbeten under första och andra kvartalet 2019. Vi har träffat två rörentreprenörer och siktar på att få ytterligare minst en offert. Troligen blir det en blandning av tekniker, en del avloppsrör måste bytas medan andra delar kan Relinas, dvs kläs invändigt. De flesta ventiler behöver också bytas ut. Vi har bett firmorna att räkna på en uppdatering av värmeväxlaren i undercentralen. Vi måste snart bestämma oss för logistiken under arbetena, dvs. om vi evakuerar eller försöker bo kvar under tiden. Det finns för och nackdelar hur vi än gör. Att bo kvar under bytet förlänger arbetstiden 3-falt. Att evakueras innebär stora kostnader och annat strul. Så det är mycket att organisera. Vi kommer att fortsätta uppdatera i detta inlägg, och med notiser i nyhetsbrev. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er på vår styrelsemail hasthagsterrassen@gmail.com.

Logga in och läs på

Föreingen är medlemmar hos Bostadsrätterna. Detta för stöd i frågor kring bostadsrättsboende och föreningsfrågor. Som medlem kan du söka upp värdefull information hos bostadsrätterna. Styrelsen vill inför stämman att påminna om denna förmån, och repetera inloggningsuppgift för medlem.

anv.namn: Brf Hästhagsterrassen

Lösen: 6356

www.bostadsratterna.se

 

 

 

Lagändringar kräver nya stadgar

Lagen kring ekonomiska föreningar – bostadsrätter, har ändrats vilket ger som konsekvens att vi behöver ändra vår förenings stadgar.

I vår förening kan vi använda oss av Bostadsrätternas mönsterstadgar med några mindre förtydliganden under paragraf 35, vilken handlar om undercentral.

I kallelsen kommer förslag till nya stadgar inkl förtydligandet i paragraf 35 att bifogas, men det kan vara värdefullt för er medlemmar att även ta del av orginalet för Bostadsrätternas mönsterstadgar, och påminna er om våra befintliga stadgar. Därför publicerar vi dessa här.

Orginal Bostadsrätternas mönsterstadgar:

monsterstadgar_version_1_2018_0 (1)

Föreningens befintliga stadgar:

Hasthagsterrassen stadgar

Att ändra stadgar kommer med stor säkerhet att kräva två stämmor, varav vår årsstämma blir den första av två.

Läsvärt i frågan

http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/driva/andra-stadgarna-bostadsrattsforening-1.12773

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/stadgeandring

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/andringar-i-lagen-kraver-andring-av-stadgar

Väl mött på stämman!

 

Datum för årsstämma 25/4

Nu är datum, plats och tid för årsstämma fastställt.

Kl 18.00 på Blå blom i hamnen.

Varmt välkomna!

Kallelse kommer senast 2 veckor innan stämman.

Bostadsrättslagen har ändrats vilket ställer krav på föreningar att ändra sina stadgar. Detta gäller även oss. Denna årsstämma handlar bland annat om det, därför är det en viktig stämma att delta på.

 

Status rustarbete

Fuktutredning, analys av vattenledningar och utredning status avloppstammar är nu klara.
Dessa arbeten genomfördes i syfte att agera underlag för vilka åtgärder som krävs och för att ge ett prioriteringsunderlag i kommande rustarbete.
Utifrån dessa har följande konstaterats:
Det som bedöms vara mest angeläget att åtgärda är våra avlopp, dessa kommer sannolikt att hanteras via en kombination av relining och byte.
Tätt därpå är vattenledningarna det prioriterade området, där behöver vi såsmåningom i föreningen besluta om att dra nya ledningar i befintligt system eller skapa ett nytt system, de olika alternativen har sina för och nackdelar. Fuktutredningen visar på förhöjda fuktvärden i vissa av våra huskroppar men är det område som kommer att få avvakta med åtgärder. Hus kropp 2-12 har vattensamling i grunden, denna behöver åtgärdas med hjälp av en ny pumpgrop och avfuktare.
Styrelsen kommer nu fokusera på att inhämta mer information kring avloppen och tänkbara lösningar, och hoppas på att kunna ge mer konkret information om tidplaner och åtgärder på kommande stämma.
Den byggprojektledare som stöttat oss i utredningsarbetet så här långt har avslutat sitt engagemang. Vi ser nu ett behov av att konsultera en mer nischad expertis kring VA.
Den tidigare planen om att vi under februari skulle hålla informationsmöte och genomföra upphandling under feb-mars är försenad. Analyserna drog ut på tiden och vi är inte redo för offertförfrågan ännu.

Dags att inkomma med motioner till föreningsstämma

Den 11 april kl 18-20 är det dags för föreningsstämma. Plats Hotell Blå Blom.

Enligt stadgar är dead-line för att inkomma med motioner till styrelsen den 31 januari. Vi vill därför påminna om detta samt informera om förlängt datum för medlem som önskar lämna motion till styrelsen. Vänligen inkom med motioner senast  fredag den 9 mars. Motioner läggs i föreningens brevlåda utanför sophuset.  Nedan kan du få tips på hur du skriver en motion samt information om regler som gäller just motioner.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Hästhagsterrassen

Motioner

Det är bara till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Det är ju faktiskt alla medlemmarna tillsammans som äger föreningen och då är det också självklart att alla ska kunna ”sitta hemma vid köksbordet” och fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på stämman.

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. En styrelse med framförhållning sätter en ”dead-line” för när motioner ska inkomma för att styrelsen ska hinna behandla motionerna så att både motioner och styrelsens svar kan skickas med kallelse.

Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

(www.bostadsratterna.se)

För tips på hur du skriver en motion följ länk:

https://www.hsb.se/goteborg/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sa-paverkar-du-i-hsb1/paverka-din-brf/skriv-en-motion/

 

1 2 3