Bostadsrättsföreningen Hästhagsterrassen

Föreningen bildades i mars 2003 och hade då endast 8 medlemmar, resten förblev hyresgäster. Med åren har vi blivit fler och fler medlemmar och nu är vi 19 lägenheter med upplåten bostadrätt och 1 hyresrätt.

Husen

Husen är byggda 1952 och ritade av arkitekt Olof Thunström, ”Thun-Olle”, som var arkitekt vid Kooperativa Förbundets Arkitekt- och ingenjörsbyrå (KFAI). Han har bland annat ritat KF-huset vid Slussen i Stockholm samt även stora delar av Gustavsberg. Husen är i funkisstil, ”minimalistiska med ett tidlöst formspråk” samt ”sparsmakade men ändå med finess” enligt Värmdös tidigare kommunantikvarie, Johan Aspfors. I föreningen månar vi om husens 50-tals arkitektur och design.

Renovering

För större arbeten/renoveringar skall styrelsen alltid informeras och tillfrågas skriftligen. Anmälningsblankett finns att hämta under ”Dokument medlemmar” på denna hemsida. Där finns även en utförligare förklaring till varför styrelsen måste informeras skriftligen som heter ”Rutin från och med 2010-01-01 gällande renovering och ombyggnationer i din bostadsrätt.” Renoveringar får inte utföras efter kl.21.00 av hänsyn till dina grannar. Det är inte tillåtet att byta ut ytterdörrar, nummerskyltar eller ändra utvändig färgsättning. Alla önskade ändringar på fastigheten i områden som ingår i föreningens gemensamma ansvar får endast och  alltid bara ske efter godkännande av styrelse.

I det fall ändring utförts utan godkännande är bostadsrättsinnehavare alltid skyldig att återställa eller ersätta återställande vid anmodan om återställande.

Kulörförteckning för utvändiga arbeten finns här.

Fastighetsskötsel

Föreningen har ingen anställd fastighetsskötare utan vi försöker klara av så mycket som möjligt själva med gemensamma krafter. Däremot anlitar styrelsen en fastighetskötare vid behov och då per timme.  I föreningen hjälps vi åt genom städdagar och arbetshelger. Genom att göra så mycket som möjligt själva kan vi spara mycket pengar. Vid fel i lägenheten skall anmälan alltid göras till styrelsen och vid skada till styrelse och försäkringsbolag.

Överlåtelse av lägenhet

Anmälan om överlåtelse av lägenhet måste alltid ske till föreningen med uppgift om överlåtelsedag, överlåtelsesumma samt en ansökan om medlemskap i föreningen. Enligt föreningens stadgar utgår en avgift vid överlåtelser med 2,5 % av basbeloppet. Handlingarna lämnas direkt till vår ekonomiska förvaltare.

Årsavgift

Årsavgiften är baserad på respektive andelstal och betalas månadsvis. Månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista vardagen i månaden före den månad som betalningen avser. Upprepade förseningar med inbetalning av avgiften kan leda till att nyttjanderätten anses vara förverkad, och avskiljning från lägenheten kan begäras. En stor del av av årsavgiften går till driftskostnader som vi själva har möjlighet att påverka genom att vidta besparingsåtgärder såsom;

Dra ner värmen på elementen och inte värma rum som man inte vistas i.

Installera strypmunstycken i vattenkranarna, flödet minskar med 20-25% utan att komforten påverkas.

Sopsortera, om alla sorterar sina sopor så att det vi slänger i våra sopbehållare endast är köksavfall borde vi kunna halvera antalet behållare.

Själva sköta reparationer och underhåll så långt det är möjligt.

Uthyrning

Uthyrning i andra hand måste alltid anmälas och godkännas av styrelsen. Uthyrning i andra hand godkänns väldigt sällan och bara i speciella sammanhang.

Garage

Garage finns i första hand till dem som inte kan parkera på sin tomt, främst då till de lägenheter som ligger på ”berget”- dvs jämna nummer nr 14-26. Parkering skall ske på markerade platser och naturligtvis ej på gatan, där barnen leker och brevbärare, tidningsbud och akuttransporter måste kunna ta sig fram.

Sopor

Sopbehållare finns inlåsta i förrådet på nr 25 Det är mycket viktigt att vi sorterar våra hushållssopor och tar med oss tidningar, glas, metall, kartonger till kommunens utställda återvinningsstationer, till exempel vid Gamle Svartens väg eller Holmviksskogen. Tidningsåtervinning finns även vid garagen. Grovsopor får absolut inte lämnas vid våra soptunnor. Vi får själva frakta dem till kommunens grovsopstationer till exempel vid Hemmesta vägskäl.

Se Värmdö kommuns hemsida för ytterligare information.

Vid OK:s bensinstation kan man lämna visst miljöfarligt avfall, som enligt lag ej får blandas med vanliga sopor eller kastas i containrar.

Tomt & uteplatser

Varje lägenhet har en tomt och denna sköter du själv. Tomten är ej upplåten med  bostadrätt. Varje medlem/bostadsrättsinnehavare har skyldighet att själv sköta lägenhetens tomt. Vintertid får du själv skotta snö på din uppfart. Sand för halkbekämpning finns vid förrådet. Förstör inte helhetsintrycket genom att ha en allt för ovårdad tomt. Det är inte tillåtet att sätta upp staket men plantera gärna en häck. Eventuella bodar får endast uppföras på baksidan av husen. Vi eldar inte på tomten eller i området.

TV och bredband

Föreningen har avtal med comhem.

Försäkring

Bor man i bostadsrätt behöver hemförsäkringen kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Detta är viktigt. Läs stadgarna noggrant där framgår vad du är ansvarig för. Föreningen har för närvarande sin fastighetsförsäkring och BR-tilläggs försäkring hos Nordeuropa. Ni anmäler skada direkt till dem, men meddelar alltid även styrelsen om att skada uppstått.

Kontaktuppgifter:

Alla typer av ärenden: Tel: 08-411 11 60, e-mail vid skada: info@nlaab.com. Uppge försäkringsnummer: 50-168917-0 samt BRF org nr 769608-9395.

 

Tvätt- och diskmaskiner

Installation av tvätt- och diskmaskiner skall ovillkorligen utföras av behörig yrkesman. Säg till vid dessa arbeten så att vattnet kan stängas av.

Ventilation

Ventilationen sker genom frånluftssystem med tilluftsventiler. För bästa effekt rekommenderas att vädringsfönster i sovrummen öppnas en kort stund så att ventilationen blir maximal. Se även till att alltid ha alla tilluftsventiler öppna för god ventilation och värmefördelning i lägenhet.

Balkonger

Eftersom det finns risk för sönderfrysning skall mattor ej ligga kvar på balkonggolvet under vintern. Elvärme får ej installeras på balkong eller uteplats. Blomlådor ska monteras på insidan av balkongräcket. Balkongräcket underhålls och målas av oss själva i originalfärgen, för färgkoder se kulörförteckningen på denna hemsida under ”Dokument medlemmar”.

Brevlådor

Föreningen har tagit fram förslag på brevlådor som kan passa på vår gata. Vår tanke är att enhetliga brevlådor bidrar till att det ser välordnat och snyggt ut. Givetvis väljer du själv. Förslag finner du på denna hemsida under ”Dokument medlemmar”.

Observera att oavsett villken brevlåda du väljer att ha så skall den enligt postens önskemål monteras så att överkanten på postlådan hamnar 105 cm ovan mark.

Trivsel

För att alla ska trivas bör vi tänka på att inte föra oljud mellan kl.23.00 och 06.00. När vi grillar på våra balkonger och uteplatser bör vi göra det med största försiktighet, brandrisken är stor och rökos kan störa våra grannar. Vi eldar inte på våra tomter och inte heller på annan plats i området.

Det finns många lekande barn på gatan därför kör vi långsamt och respekterar enkelriktningen. Katter måste hållas under största möjliga uppsikt eftersom det finns risk att de förorenar i sandlådor, planteringar och på uteplatser. Med hjälp av kastrering minimeras åtminstone luktproblemet. Respektera kopplingstvånget för din hund och ta med den lilla svarta påsen vid rastning. Självklart håller vi rent och snyggt omkring oss, och undviker att kasta cigarrettfimpar på marken.